Polica privatnosti
Izjava o privatnosti i zaštiti osobnih podataka

 

PRAVNA NAPOMENA
Korištenjem www.lsadriatic.com. www.dubrovnik-excursion.com i www.lsadriatic.hr, Internet stranica ili ugovaranjem putovanja i/ili drugih usluga koje pruža LsAdriatic d.o.o. putnička agencija za Vas ili nekog drugog, prihvaćate Opće Uvjete koji se nalaze na linku http://www.lsadriatic.com/about-us/4, te izjavljujete da ste upoznati sa relevantnim odredbama vezanim uz korištenje osobnih podataka u svrhu ugovaranja i realizacije putovanja.
Ukoliko niste suglasni s navedenim uvjetima lijepo molimo da nam ne šaljete bilo kakve Vaše osobne podatke ili ugovarate putovanje za sebe ili nekog drugog prije nego razjasnite sve eventualne dvojbe koje biste mogli imati, te nas slobodno zatražite dodatne informacije koje ćemo Vam rado dati putem emaila na info@lsadriatic.com ili +385 20 420392

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
LsAdriatic d.o.o. putnička agencija, Rudimira Rotera 14, 20000 Dubrovnik kao Voditelj obrade Vaših osobnih podataka svjesna je važnosti navedenog i stoga pridaje izuzetnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih klijenata, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Uredbu GDPR tj. Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.)
U nastavku donosimo sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje klijenti u vezi obrade osobnih podataka imaju.

PRIVOLA
Iako LsAdriatic d.o.o.. ima zakonski legitimni interes za obradu Vaših podataka i proslijeđivanje trećim stranama kad je to nužno u cilju izvršenja ugovora i pružanja usluga u okviru ugovorenog turističkog paket aranžmana, posebno skrećemo pažnju da će se smatrati da je klijent koji je LsAdriatic d.o.o. dao svoj osobni podatak time izričito iskazao svoju privolu na obradu tih podataka.
Napominjemo da ukoliko ugovarate putovanje za druge osobe morate imati njihovu dozvolu za korištenje njihovih osobnih podataka u tu svrhu, odnosno privolu ostalih putnika za koje ugovarate putovanje i čije nam osobne podatke dostavljate. Svakako je bitno da sve putnike za koje ugovarate putovanje informirate o sadržaju ovog dokumenta prije nego nam pošaljete njihove osobne podatke.
Ukoliko se ne slažete s bilo kojim navodom ispod, nemojte nam dostavljati nikakve osobne podatke, te Vas pozivamo da nas prije kontaktirate putem emaila info@lsadriatic.com, telefonski na +385 20 420392, te zatražite dodatne informacije koje ćemo Vam rado dati.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO
Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima.
Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum rođenja (kako bismo bili u mogućnosti poslati ponudu i izvršiti usluge obuhvaćene Vašim Ugovorom o najmu apartmana, izletu, transferu,  putovanju i turističkim paket aranžmanom), broj telefona i email adresu (kako bismo Vas u slučaju potrebe mogli kontaktirati prije, tijekom ili nakon putovanja s različitim informacijama ili pitanjima), OIB i adresu (u svrhu ugovaranja opcionalnog putnog osiguranja), a dodatno i po potrebi možemo tražiti informacije o spolu ukoliko nam nije razumljivo iz imena, državljanstvu (u svrhu davanja relevantnih informacija o potrebnim putnim dokumentima ili putnom osiguranju), Također, ukoliko pošaljete upit ili review putem formulara na Internet stranici sustav će automatski evidentirati i Vašu IP adresu.
U određenim nestandardnim situacijama može se stvoriti potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta u svrhu pokretanja procedure aktivacije police putnog osiguranja.
Navedeni podaci tražit će se isključivo u svrhu izvršenja ugovornih ili poslovnih obveza ili izvršenja ostalih usluga traženih od strane klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora ili izvršenju obveza tj. usluga. Smatrat će se da je klijent koji je LsAdriatic d.o.o. podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.

PODRUČJE PRIMJENE
Navedeno u ovom dokumentu se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje LsAdriatic d.o.o. i obrađuje, kao i na sve osobne podatake koje obrađuju LsAdriatic d.o.o. partneri (Hoteli, lokalni agenti, turističke agencije, autobusni prijevoznici, vodiči i pratitelji putovanja, avio kompanije, brodske kompanije i ostali pravni ili fizički subjekti angažirani od strane LsAdriatic d.o.o. za izvršenje usluga predviđenih turističkim paket aranžmanom, programom putovanja ili dodatnih usluga na zahtjev klijenta).
Klijentom se smatra osoba koja je od LsAdriatic d.o.o.. zatražila uslugu, ponudu za uslugu, odgovor na upit ili informativni izračun cijene, kao i svaka ona osoba za koju je druga osoba (Ugovaratelj putovanja) ugovorila putovanje ili neku uslugu.
Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).
Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

RELEVANTNA NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka: Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni.
Ograničenje količine podataka: Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.
Zakonita, poštena i transparentna obrada: Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.
Točnost podataka: Izuzetnu pažnju pridajemo točnosti podataka. Klijent u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.
Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka: Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi uz posebnu napomenu da će se određeni podaci poput imena i prezimena, kao i kontakt podaci, te ostali podaci koje ste nam samovoljno ustupili čuvati na maksimalni rok od 5 godina s ciljem udovoljavanja zakonskim regulativama.
Sigurnost osobnih podataka: LsAdriatic d.o.o. putnička agencija se obvezuje poštovati privatnost svih svojih klijenata, a svi se podaci o klijentima se strogo čuvaju na lozinkom zaštićenim serverima i/ili računalima, pristup im imaju isključivo zaposlenici LsAdriatic d.o.o. i knjigovodstveni servis, koji su potpisali izjavu o zaštiti osobnih podataka klijenata, koja ih također obvezuje da će sve podatke klijenata koristiti isključivo u svrhu izvršavanja nužnih radnji za izvršenje usluga koje je klijent ugovorio na vlastiti zahtjev. Sve informacije koje korisnik pošalje ili su automatski zabilježene koriste se u skladu s ovom izjavom odnosno Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama.

PRAVA KLIJENATA
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:

Pravo na pristup podacima
Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, te o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

Pravo na ispravak i brisanje
Klijent ima pravo zatražiti i ishoditi ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo zatražiti i ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima. Global Travel d.o.o. ima obvezu potvrditi klijentu tj. obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka napravljenih na zahtjev klijenta.

Pravo na ograničenje obrade
Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka. LsAdriatic d.o.o. ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.

Pravo na prenosivost podataka
Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom Voditelju obrade bez ograničenja.

Pravo na prigovor
Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kom slučaju podatke nećemo koristiti u tu svrhu.

Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila
Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

Za realizaciju bilo kojeg od Vaših prava slobodno nam se obratite na mail. info@lsadriatic.com

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

Prikupljanje podataka u osobnim putem u poslovnici, telefonski ili putem emaila.
Prilikom rezervacije, izrade ponude, pružanja ostalih usluga na zahtjev klijenta ili provedbe pripremnih radnji vezanih uz tražene usluge ili turistički paket aranžman tražimo od klijenta osobne podatke potrebne za izvršenje predmetnog.
Klijent svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime drugog klijenta to može napraviti druga osoba (Ugovaratelj putovanja), ali isključivo uz privolu klijenta ili odobrenje klijenta da se za njega može ugovoriti putovanje.

Prikupljanje podataka putem Interneta
Na našim Internet stranicama prilikom slanja upita ili zahtjeva za rezervacijom prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude. Klijent nam podatke dostavlja putem maila a review svoga obrasca na Internet stranicama.

Privola klijenta
Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta ili legitimnog interesa nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora: kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu, te radi kasnijeg obavještavanja korisnika o uslugama ili relevantnim informacijama vezanim uz prošlo ili buduće ugovoreno putovanje.

Za interne potrebe: Podatke klijenta čuvamo maksimalno do roka od pet godina kako bismo na zahtjev regulatornih vlasti mogli dokazati poslovanje u skladu sa zakonskom regulativom, zaštitili legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, a u skladu s važećim zakonskim propisima. LsAdriatic d.o.o. se obvezuje pritom čuvati isključivo podatke nužne za navedeno. To na primjer može uključivati čuvanje podataka klijenta kako bismo na najbolji način mogli odgovoriti na eventualne prigovore klijenata, upotrebu podataka klijenata radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu klijenata ili LsAdriatic d.o.o., osiguravanja sigurnosti zaposlenika, klijenata, proizvoda i usluga LsAdriatic d.o.o., kreiranja usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, istraživanja i analize tržišta, optimizacije prodajnih kanala, itd. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes LsAdriatic d.o.o., osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe. Iznimka su također svi slučajevi kada je pravna osnova privola.

U svrhu ispunjenja zakonskih obveza: Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, LsAdriatic d.o.o. je nadležnim državnim tijelima obvezan dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza LsAdriatic d.o.o..

PROSLJEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM STRANAMA
Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama samo u sljedećim slučajevima:

U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom. Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To na primjer uključuje slanje podataka klijenta hotelu, osiguravajućoj kući, turističkoj agenciji u destinaciji zaduženoj za ugovaranje smještaja (lokalnom agentu), vlasniku smjestaja, prijevozniku, pratitelju putovanja i/ili turističkom vodiču, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu.

Kada je korisnik dao privolu. Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao privolu.

Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače. Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču. Pritom koristimo podizvođače isključivo s prostora EU i ti podizvođači rade isključivo po nalogu LsAdriatic d.o.o. i po ugovoru sklopljenom s LsAdriatic d.o.o., što osigurava mjere zaštite podatka kao da podatke obrađuje LsAdriatic d.o.o..

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
U svrhu zaštite osobnih podataka svojih klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pritom koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

INTERNETSKA STRANICA
Naše internet stranice koriste cookie datoteke kako bi unaprijedili Vaše korisničko iskustvo i optimizirali ga u skladu s Vašim potrebama. Podaci u cookie datotekama i ostali podaci koji se pristupom na stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (npr. bounce rate, tip pretraživača, podaci o posjećenosti, vrijeme trajanja posjeta i sl.) LsAdriatic d.o.o. ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti stranice, te u svrhu unaprijeđenja funkcionalnosti ili sadržaja svojih web stranica. Cookie je tekstualna datoteka koju server snima na vaš tvrdi disk, a koje se ne mogu koristiti da bi naštetili vašem računalu i da bi se pokretali neželjeni programi. Pristupanjem stranici www.lsadriatic.com, www.dubrovnik-excursion.com, www.lsadriatic.hr  pristajete na uporabu cookie datoteka u navedene svrhe. Pristupanjem stranici www.lsadriatic.com, www.dubrovnik-excursion.com, www.lsadriatic.hr,  Vaša IP adresa može biti evidentirana u svrhu analitike i kasnije analize posjećenosti naših internet stranica. Naše internet stranice mogu sadržavati web linkove, odnosno smjernice na druge Internet stranice koje nisu dio naše stranice, te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaje tuđih stranica.

KONTAKT
Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na email adresu info@lsadriatic.com.


U skladu sa zakonskim odredbama imate pravo na informaciju o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni u našim bazama podataka, te na ispravak, dopunu ili brisanje osobnih podataka. Ispravak, dopunu i brisanje osobnih podataka vršimo na pismeni zahtjev upućen na email adresu info@lsadriatic.com

Ako klijent sumnja na povredu svojih osobnih podataka, može poslati prijavu na email adresu info@lsadriatic.com, u kojem slučaju će LsAdriatic d.o.o. po žurnom postupuku reagirati kako bi otklonio sve eventualne nepravilnosti ili dao dodatne informacije. Klijent također može prijavu podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Dubrovnik, svibanj 2018.g.

 

 
 
Copyright (c) LS Adriatic 2006. All rights reserved.
Apartments Dubrovnik | Apartments & Villas riviera Dubrovnik | Airport Transfer | Adriatic Sea | Privacy Policy | Dubrovnik Informations | About us | Guest reviews | Restaurant & Recipes | MAP | Polica privatnosti
web design iDEA-studio